Panos & Stavros

Home > - Foto's > Pictures
       

Pictures

© Apostolou Stavros
 
32:2 ( 2014 ) AVONIA

Το τεύχος 32:2 ( 2014 ) του περιοδικού AVONIA που περιλαμβάνει το άρθρο μου για τα "Ενδημικά παχύφυτα της Κύπρου" στα Αγγλικά και Γερμανικά.

Το Άρθρο είναι εμπλουτισμένο με φωτογραφίες του Γιώργου Κωνσταντίνου .
( http://www.fgas-sukkulenten.de/
https://www.facebook.com/FachgesellschaftAndereSukkulenten )
_________________________________________

The geographical position of Cyprus and the existence of many kinds of habitat (sandy and rocky shores, wetlands, scrub, fields, half-deserted non-cultivated and rocky areas, forests, etc.) has resulted a rich variety of flora on the island.
Within this rich variety of flora there is a large number of endemic species. When we say that a plant species is endemic to a region, we mean that it grow only in this region and nowhere else.
Endemic are an important class of species because they can be found only in a limited area and give us information about the past and its specific ecological factors.
In Cyprus we meet many kinds of succulents from families such as Aizoaceae, Crassulaceae and Euphorbiaceae but even some succulents with caudex like Euphorbia dimorphocaulon and Dioscorea communis. Of these six species are endemic and a near-endemic.
The endemic succulents of Cyprus come from the Crassulaceae and Euphorbiaceae families, which we will see below, these are:

Rosularia pallidiflora (Holmboe) Meikle
Sedum cyprium A.K.Jacks. & Turrill
Sedum eriocarpum Sibth. & Sm. ssp. porphyreum Kotschy ex. Boiss
Sedum lampusae (Kotschy) Boiss
Sedum microstachyum (Kotschy) Boiss
Euphorbia veneris M.S.Khan
and as near-endemic Euphorbia dimorphocaulon P.H.Davis ( which can also be found in Greece ( Crete ) and Turkey ( Anatolia ).
Most endemic species can be found on various sites of Mt. Pentadaktilon and Mt. Troodos.

We meet beautiful succulents of the Crassulaceae family.
The Rosularia pallidiflora is encountered on limestone rocks and walls in the northern part of Cyprus in altitude from 750 to 1000 meters.
It is a rare, perennial, endemic species with flowering stems that reach upto 15cms from April to July.

There are four endemic species of the Sedum genus on the island:
The Sedum cyprium is a succulent which makes a dense rosette with branched inflorescence pyramid from 10 to 30 centimeters.
Its flowers have greenish or reddish color and appear from June to September.
This species is locally very common in rock crevices and walls in the areas of Mt. Troodos and Mt. Akamas.

The Sedum eriocarpum ssp. Porphyreum is herbaceous annual succulent with white, pink or red flowers from March to May.
This species is very common in rocky areas, from 0 το 600 meters in the areas of Akamas and Pentadaktylos.
The Sedum lampusae is a succulent loosely rosette-forming, reminiscent of a Rosularia. Leaves obovate-spathulate, shortly pointed to 5 by 2cm.
Inflorescences soon become bare of leaf, pyramidal with many erect branches. Pedicels longer than the yellow to reddish flowers.

The Sedum microstachyum is similar to S. lampusae but the inflorescence has a distinct peduncle and is narrow like an ear of corn, pedicels as long or longer than the flowers. Leaves linear-spathulate, very blunt. 2.5 by 1mm, with soft glandular hairy.
The inflorescence has a distinct stalk above the rosettes.This we can see at northern side of the Mt Troodos range.

One of the Euphorbia family endemic species is Euphorbia veneris (Aphrodite's Spurge), a striking plant that only grows in rocky areas, firewood, pine forests and slopes of roads in Mt Troodon (600-1.700 m) and was named after the goddess Aphrodite.
It's a perennial herb totaling 15-30 cm. Its leaves are in aqua-green colors and its flowers in reddish or yellowish glands.
Blooms from February to June.
Belonging to the same family, Euphorbia dimorphocaulon a near-endemic species , which can also be found in Greece and Turkey.
The Euphorbia dimorphocaulon is a caudex plant (root-expanded) and named (dimorphocaulon) after Latin “strain in two forms”.
This species first displays flowering stems, and then the leaves stems, and can be found almost across Cyprus except Karpasia and a few areas of Nicosia and Famagusta.
Non-endemic species of succulents encountered on Cyprus are:

Aizoaceae > Aizoon
Aizoon Hispanicum
Aizoaceae > Mesembryanthemum
M. crystallinum
M. nodiflorum
Crassulaceae > Sedum
S. aetnense
S. caespitosum
S. litoreum
S. microcarpum
S. rubens
S. sediforme
Crassulaceae > Rosularia
R. globulariifolia
Crassulaceae > Umbilicus
U. horizontalis
U. rupestris
Dioscoreaceae > Dioscorea
Dioscorea communis

Apostolou Stavros

__________________________________________________________________

Die endemischen Sukkulenten von Zypern

Die geografische Lage Zyperns und das Vorhandensein verschiedenster Habitate ( sandige und felsige Handlagen, Feuchtlandgebiete,Buschland, Felder, Halbwüsten, unkultivierbareund felsige Gebiete, Wälder usw ) bringen eine reiche Zahl Arten in Fauna und Flora auf derInsel mit sich.

Einhergehend mit der großen Artenanzahl der Flora ist auch der Grad des Endemismus hoch. Wenn wir von Endemismus in einer Region sprechen, dann meinen wir damit, dass die Art nur in dieser und in keiner anderen Region vorkommt.
Endemismus ist ein bedeutendes Merkmaleiner Art, denn die Art kann dann nur in diesem begrenzten Areal gefunden werden,was uns wiederum Informationen über die Entwicklung in der Vergangenheit und besondere ökologische Rahmenbedingungen gibt.

In Zypern können wir auch zahlreiche sukkulente Arten aus den Familien Aizoaceae, Crassulaceae und Euphorbiaceae antreffen, dazu noch einige Sukkulenten, die einen Kaudex bilden, wie Euphorbia dimorphocaulon und Dioscorea communis. Von diesen sind sechs Arten endemisch bzw. nahezu endemisch.
Endemisch auf Zypern sind folgende Arten, aus den Familien Crassulaceae und Euphorbiaceae stammend:

• Rosularia pallidiflora (HOLMBOE) MEIKLE,
• Sedum cyprium A.K.JACKS. & TURRILL,
• Sedum eriocarpum SM. ssp. porphyreum (KOTSCHY) T’HART,
• Sedum lampusae BOISS,
• Sedum microstachyum BOISS,
• Euphorbia veneris M.L.S.KHAN
und die nicht ganz endemische Art Euphorbia dimorphocaulon P.H.DAVIS, die auch in Griechenland, genauer gesagt auf Kreta, und im türkischen Anatolien vorkommt.
Die meisten endemischen Arten können auf verschiedenen Plätzen der Berge Mt. Pentadaktilon und Mt. Troodos gefunden werden. Wir trafen auch schöne Sukkulenten der Crassulaceae-Familie.

Rosularia pallidiflora wird auf Kalkfelsen und -wänden in den nördlichen Gebieten von Zypernin Höhen von 750 bis 1.000 Meter angetroffen.
Es ist eine seltene, ausdauernde, endemische Art mit Blütenstängeln, die von April bis Juli bis zu 15 cm Länge erreichen.

Es gibt vier endemische Arten der Gattung Sedum auf der Insel:
Sedum cyprium ist eine Sukkulente, die eine dichte Rosette mit einem verzweigten Blütenstand in Form einer Pyramide von 10 bis 30 cm Höhe formt . Die Blüten haben grünliche oder rötliche Farbe und erscheinen von Juni bis September.
Diese Art ist lokal sehr häufig in Felsspalten und -mauern vor allem an den Bergen Mt. Troodos und Mt. Akamas.

Sedum eriocarpum ssp. porphyreum ist eine krautige Sukkulente mit weißen, rosa oder roten Blüten von März bis Mai. Diese Art ist sehr häufig in felsigen Gebieten, von 0 bis 600 Meter Höhe in den Regionen um Akamas und Pentadaktylos.

Sedum lampusae ist eine Sukkulente, die lose Rosetten bildet, welche an Rosularia erinnern. Die Blätter sind ei- bis spatelförmig, 5 cm lang bei 2 cm Breite. Die Blütenstände sind beizeiten kahl, d. h. verlieren die Blätter, stehen pyramidal und tragen viele aufrechte Zweige.
An diesen stehen Blütenstiele, die länger als die anschließenden gelben bis rötlichen Blüten sind.

Sedum microstachyum ähnelt S. lampusae, aber der Blütenstand hat einen deutlichen Stiel und ist schmal wie eine Ähre, Blütenstiele sind so lang wie oder länger als die Blüten. Blätter linear-spathulat, sehr stumpf, 2,5 cm lang bei 1 cm Breite, mit weichen Drüsenhaaren besetzt. Der Blütenstand steht an einem deutlichen Stiel über den Rosetten. Das können wir am Nordseite des Mt. Troodos gut sehen .

Einer der endemischen Arten aus der Familie der Euphorbien ist Euphorbia veneris (die Aphrodite-Wolfsmilch ), eine markante Pflanze, die nur in den felsigen Gebieten, zwischen dem Brennholz der Pinienwälder und an den Pisten der Straßen am Mt. Troodon (600 bis 1.700 m) wächst und nach der Göttin Aphrodite benannt wurde. Es ist eine mehrjährige Pflanze von 15 bis 30 cm Höhe. Ihre Blätter sind von blau-grüner Farbe und ihre Blüten tragen rötliche oder gelbliche Scheinblüten. Sie blüht von Februar bis Juni.

Zur gleichen Familie gehörend ist Euphorbia dimorphocaulon, eine beinah endemische Art, die jedoch auch in Griechenland und der Türkei gefunden werden kann. Euphorbia dimorphocaulon ist eine einen Kaudex bildende Pflanze und der lateinische Artname bedeutet „Stamm in zwei Formen“.
Diese Art zeigt zuerst die Blütenstiele und später die Stängel mit den Blättern. Sie kann fast überall auf Zypern außer um Karpasia und einigen Bereichen von Nikosia und Famagusta gefunden werden.

Weitere Sukkulenten, die auf Zypern gefunden werden können, aber nicht endemisch sind, werden nachfolgend aufgelistet:

Aizoaceae > Aizoon
Aizoon Hispanicum
Aizoaceae > Mesembryanthemum
M. crystallinum
M. nodiflorum
Crassulaceae > Sedum
S. aetnense
S. caespitosum
S. litoreum
S. microcarpum
S. rubens
S. sediforme
Crassulaceae > Rosularia
R. globulariifolia
Crassulaceae > Umbilicus
U. horizontalis
U. rupestris
Dioscoreaceae > Dioscorea
Dioscorea communis

Apostolou Stavros

Übersetzung aus dem Englischen: Dr. Jörg Ettelt

  • No comments
  •  Today:  0 views
  • 0 visitors
© Apostolou Stavros
 
7 συνάντηση του φόρουμ Κάκτοι - Παχύφυτα - Βολβοί
  • No comments
  •  Today:  0 views
  • 0 visitors
© Apostolou Stavros
 
Afros- Froghopper / Spittlebugs
  • No comments
  •  Today:  1 views
  • 1 visitors
© Apostolou Stavros
 
Agave decipiens crazy flowering stems

© Apostolou Stavros

  • No comments
  •  Today:  0 views
  • 0 visitors
© Apostolou Stavros
 
Aizoaceae ( Ficoidaceae - Mesembryanthemaceae )
  • No comments
  •  Today:  1 views
  • 1 visitors
© Apostolou Stavros
 
Aμμοχώστος εντός των τειχών

© Apostolou Stavros

  • No comments
  •  Today:  0 views
  • 0 visitors
© Apostolou Stavros
 
Allium hirtovaginatum , Φιλοπάππου

Πρώτη αναφορά του φυτού από τον Λόφο του Φιλοπάππου
First reference to the plant from the Filopappou Hill by Apostolou Stavros

Φωτογραφίες © Apostolou Stavros
Natura Hellenica https://www.facebook.com/groups/Flora.hellenica

  • No comments
  •  Today:  0 views
  • 0 visitors
© Apostolou Stavros
 
Allium hymettium, Υμηττός

Φωτογραφίες © Apostolou Stavros
Natura Hellenica https://www.facebook.com/groups/Flora.hellenica

  • No comments
  •  Today:  0 views
  • 0 visitors
© Apostolou Stavros
 
Astro-Φρουτάκια
  • No comments
  •  Today:  1 views
  • 1 visitors
© Apostolou Stavros
 
Astro-επιδερμίδα...
  • No comments
  •  Today:  0 views
  • 0 visitors
© Apostolou Stavros
 
× Cremnosedum 'Little Gem'

'Little Gem' is a hybrid of Cremnophila nutans and Sedum humifusum.
_____________________
Το 'Little Gem' είναι υβρίδιο μεταξύ Cremnophila nutans και Sedum humifusum.

  • No comments
  •  Today:  0 views
  • 0 visitors
© Apostolou Stavros
 
Bijlia cana

Synonym: Bylia cana, Bijlia dilatata
Family: Aizoaceae

Cyprus Cactus and Succulent Botanical Garden

https://www.facebook.com/pages/The-Cyprus-Cactus-and-Succulent-Botanical-Garden/170897676332182?fref=ts

© Apostolou Stavros

  • No comments
  •  Today:  1 views
  • 1 visitors
© Apostolou Stavros
 
Bόλτα στον λόφο του Φιλοπάππου 8/2/2009

1 συνάντηση μελών και φίλων του φόρουμ " Κάκτοι-Παχύφυτα-Βολβοί "

http://www.atfreeforum.com/ps

http://www.atfreeforum.com/ps/viewtopic.php?t=632

  • No comments
  •  Today:  3 views
  • 3 visitors
© Apostolou Stavros
 
Book and Magazine / Βιβλία και περιοδικά για φυτά
  • No comments
  •  Today:  0 views
  • 0 visitors
© Apostolou Stavros
 
Buyuk Han

© Apostolou Stavros

  • No comments
  •  Today:  1 views
  • 1 visitors
© Apostolou Stavros
 
Centaurea benedicta ( Cnicus benedictus ) Νew location in Lycabettus

Κνίκος ο βενέδικτος
Centaurea benedicta ( Cnicus benedictus ) , Λυκαβηττός

Αναφέρεται σαν πολύ σπάνιο στην Αττική ( αναφέρεται μόνο από την Πάρνηθα και Πόρτο Ράφτη )
Πρώτη αναφορά από τον Λόφο του Λυκαβηττού

Νew location in Lycabettus by Apostolou

© Apostolou Stavros

  • No comments
  •  Today:  0 views
  • 0 visitors
© Apostolou Stavros
 
Crassula tillaea

© Apostolou Stavros

  • No comments
  •  Today:  1 views
  • 1 visitors
© Apostolou Stavros
 
Crataegus azarolus / Μεσογειακό μούσμουλο / Κουδομηλιά / Μοσφιλιά

Hawthorn / Alıç

© Apostolou Stavros

  • No comments
  •  Today:  3 views
  • 2 visitors
© Apostolou Stavros
 
Cyprus Cactus and Succulent Botanical Garden

© Apostolou Stavros

  • No comments
  •  Today:  2 views
  • 2 visitors
© Apostolou Stavros
 
Diamanda Galas

1, Athens,Greece Pallas 02/05/2008

  • No comments
  •  Today:  0 views
  • 0 visitors
© Apostolou Stavros
 
Exhibition-tribute to Koula Bekiari in Athens 2007

Koula Bekiari (1905-1992)
-------------------------------------------
Αναδρομική έκθεση Κούλας Μπεκιάρη
06/11/2007 - 29/11/2007
Zωγραφικά και χαρακτικά έργα της Κούλας Μπεκιάρη (1905-1992),και γλυπτά της μητέρας της γλύπτριας, ζωγράφου και λογοτέχνιδας Άννας Μπεκιάρη (1870-1960).

  • No comments
  •  Today:  1 views
  • 1 visitors
© Apostolou Stavros
 
Father of natural history - Πατέρες της φυσικής ιστορίας

Άνθρωποι που ασχολήθηκαν με την φυσική ιστορία.

  • No comments
  •  Today:  2 views
  • 2 visitors
© Apostolou Stavros
 
Ficus sycomorus - The Cathedral Fig Tree in Famagusta

Συκομουριά, Συκομωρέας ή Τουμπεζιά

In front of the main entrance to the St Nicholas Cathedral is a very old tree of huge size.
According to the botanists, the tree was planted here when the cathedral was built in 1299 A.D.

© Apostolou Stavros

  • No comments
  •  Today:  1 views
  • 1 visitors
© Apostolou Stavros
 
Flowers / Λουλούδια

Μπουμπούκια / Λουλούδια
http://kaktos.forumgreek.com/f6-forum


© Apostolou Stavros

© Apostolou Stavros
 
forum

Φωτογραφίες για post σε φόρουμ.

© Apostolou Stavros
 
forum 1

Φωτογραφίες για post σε φόρουμ.

  • No comments
  •  Today:  0 views
  • 0 visitors
© Apostolou Stavros
 
Fytologio - Φυτολόγιο
  • No comments
  •  Today:  5 views
  • 3 visitors
© Apostolou Stavros
 
Galls ( χοληδόχοι )

Τα Galls ( χοληδόχοι ) ενός φυτού είναι οι ανώμαλες αυξήσεις που προκαλούνται από έντομα ή άλλους οργανισμούς όπως βακτήρια, μύκητες και ακάρεα.
Είναι "καρκινικοί" σχηματισμοί που επηρεάζουν τα φυτά σε διάφορα σημεία ( ρίζες, βλαστούς, κλαδιά, φύλλα και άνθη )
Από τα έντομα κύριοι υπεύθυνοι για τις χοληδόχους ( gall ) είναι οι σφήκες από την οικογένεια Cynipidae, και οι μικρές μύγες από την οικογένεια Cecidomidae.

© Apostolou Stavros

  • No comments
  •  Today:  2 views
  • 2 visitors
© Apostolou Stavros
 
Glottiphyllum

© Apostolou Stavros

  • No comments
  •  Today:  0 views
  • 0 visitors
© Apostolou Stavros
 
Graft

© Apostolou Stavros

  • No comments
  •  Today:  0 views
  • 0 visitors
© Apostolou Stavros
 
Greece - 2006 Cow parade.
© Apostolou Stavros
 
Greece,Rhodes Island,Tharri - 10 minutes

Μια μικρή αγιογραφία η οποια έγινε σε 10 λεπτά από μοναχο τις Μονης του Ταξιάρχου Μιχαήλ στην Ρόδο.

  • No comments
  •  Today:  0 views
  • 0 visitors
© Apostolou Stavros
 
Haworthia / τομή

Haworthia / Εσωτερικά του φύλλου
Το εσωτερικό του φύλλου είναι μερικώς διάφανο και επιτρέπει στο φως να περάσει.
Τα αντικείμενα μπορούν να διακριθούν αλλά όχι σαφώς.
______________________
Haworthia / Inside of the leaf
Partially transparent, allowing light to pass through, but only diffusely, so that objects on the other side cannot be clearly distinguished.


  • No comments
  •  Today:  0 views
  • 0 visitors
© Apostolou Stavros
 
Hoya from leaf cutting / Πολλαπλασιασμός Hoya από φύλλα
  • No comments
  •  Today:  0 views
  • 0 visitors
© Apostolou Stavros
 
Έγχρωμες λιθογραφίες

- Annales de la Société royale d'agriculture et de botanique de Gand : journal d'horticulture et des sciences accessoires., 1845, Editor: Charles Morren. Tome Ι

- Annales de la Société royale d'agriculture et de botanique de Gand, Journal d'horticulture et des sciences accessoires rédige par Charles Morren, 1846, Tome ΙΙ


© Apostolou Stavros

  • No comments
  •  Today:  0 views
  • 0 visitors
© Apostolou Stavros
 
Ήλιος και εμφάνιση
  • No comments
  •  Today:  0 views
  • 0 visitors
© Apostolou Stavros
 
Ώσπερ πελεκάν, τετρωμένος την πλευράν...

Μερικά φυτά μεγαλώνοντας σκίζουν τα πλευρά τους, το δέρμα τους, και μερικές φορές "ματώνουν" για να εμφανίσουν την νέα ανάπτυξη....

  • No comments
  •  Today:  0 views
  • 0 visitors
© Apostolou Stavros
 
Απολιθώματα κοραλλιών στην Κύπρο

© Apostolou Stavros

  • No comments
  •  Today:  0 views
  • 0 visitors
© Apostolou Stavros
 
Ακάμας , Κύπρος / Akamas Cyprus

© Apostolou Stavros

  • No comments
  •  Today:  3 views
  • 3 visitors
© Apostolou Stavros
 
Ανάπτυξη φυτών σε πήλινες γλάστρες

Τα φυτά που αναπτύσσονται σε πήλινες γλάστρες αγκαλιάζουν τα εσωτερικά τοιχώματα της γλάστρας με τις ρίζες τους με αποτέλεσμα να μην αναπτύσσονται σωστά.
Το φαινόμενο με την ανάπτυξη ριζών στις πήλινες γλάστρες δεν είναι κάτι που συμβαίνει σε μερικά είδη αλλά μπορεί να συμβεί σε όλα.
Το φυτό δεν παθαίνει κάτι κακό και ούτε χαλάει απλά δεν αναπτύσσεται σωστά.

http://www.atfreeforum.com/ps/viewtopic.php?t=284&mforum=ps

  • No comments
  •  Today:  0 views
  • 0 visitors
© Apostolou Stavros
 
Βρυόζωο Calpensia nobilis

Το βρυόζωο Calpensia nobilis που επικάθεται στα ριζώματα της Ποσειδωνίας ( Posidonia oceanica )

© Apostolou Stavros

  • No comments
  •  Today:  1 views
  • 1 visitors
© Apostolou Stavros
 
Βάρκιζα φυτά

© Apostolou Stavros

  • No comments
  •  Today:  0 views
  • 0 visitors
© Apostolou Stavros
 
Βούλα
  • No comments
  •  Today:  0 views
  • 0 visitors
© Apostolou Stavros
 
Γεννημένα την ίδια μέρα

Δυο Αστρόφυτα γεννημένα την ίδια μέρα που το ένα εμβολιάστηκε σε Οπούντια και το άλλο παρέμεινε στις ρίζες του.
Οι διαφορές στο μέγεθος είναι εντυπωσιακές.
Το εμβολιασμένο φυτό που τρέφεται από την Οπούντια έχει σχεδόν τριπλασιάσει το μέγεθος του.

  • No comments
  •  Today:  0 views
  • 0 visitors
© Apostolou Stavros
 
Διάφορα

© Apostolou Stavros

© Apostolou Stavros
 
Ευρυτανία

© Apostolou Stavros

  • No comments
  •  Today:  2 views
  • 1 visitors
© Apostolou Stavros
 
Εθνικό αρχαιολογικό μουσείο
  • No comments
  •  Today:  0 views
  • 0 visitors
© Apostolou Stavros
 
Εθνικός κήπος 11/2009
  • No comments
  •  Today:  0 views
  • 0 visitors
© Apostolou Stavros
 
Εκκλησία Αγίου Φίλωνα στο ερειπωμένο χωριό Αγρίδια Ριζοκάρπασου

Ο ναός του Αγίου Φίλωνος είναι μια παλαιοχριστιανική βασιλική του 4ου-5ου αι. μ.Χ που βρίσκεται στη βόρεια ακτή της Κύπρου στη χερσόνησο της Καρπασίας και σε απόσταση οκτώ χλμ. από την κωμόπολη του Ριζοκαρπάσου.

© Apostolou Stavros

  • No comments
  •  Today:  0 views
  • 0 visitors
© Apostolou Stavros
 
Εμβολιασμός Digitostigma

Πείραμα εμβολιασμού με τμήμα κάκτου χωρίς 'μάτι'.
Εμβολιασμός Digitostigma σε υποκείμενο Echinopsis.
Το τμήμα του εμβολίου ήταν ένα κομμάτι το οποίο δεν είχε 'μάτι' ώστε να αναπτυχθεί.
Μετά από πολύ καιρό το εμβόλιο άρχισε να φουσκώνει και στην κάτω πλευρά του έκανε την εμφάνιση του κάτι σαν 'μάτι ...

http://www.atfreeforum.com/ps/viewtopic.php?t=560&


  • No comments
  •  Today:  3 views
  • 3 visitors
© Apostolou Stavros
 
Η ΑΣΤΙΚΗ, Το πρώτο Ελληνικό σχολείο και η ιστορία της Ρόδου

" Η ΑΣΤΙΚΗ, Το πρώτο Ελληνικό σχολείο και η ιστορία της Ρόδου ( 1835 ) και εφεξής " .
Ιωάννου Αποστόλου Παπαποστόλου
Ρόδος 1965

Στην σελίδα 11 αναφέρεται ότι το πατρικό της προγιαγιάς μου Μαρούκλας Κατσούρη στην συνοικία Αγίου Νικολάου χρησίμευε ως Μητροπολιτικό Μέγαρο


© Apostolou Stavros

  • No comments
  •  Today:  0 views
  • 0 visitors
© Apostolou Stavros
 
Θαλασσινές σπηλιές Αγίας Νάπας

© Apostolou Stavros

  • No comments
  •  Today:  0 views
  • 0 visitors
© Apostolou Stavros
 
Ιωάννης Αποστόλου (Παπαποστόλου)

Ιωάννης Αποστόλου (Παπαποστόλου)1889 - 1972.
Ο Ιωάννης Αποστόλου (Παπαποστόλου) γεννήθηκε στη Ρόδο το 1889.
Καταγόμενος από οικογένεια με πλούσια ιερατική παράδοση υπήρξε Δημοδιδάσκαλος, Ιεροψάλτης και Μουσικός.
Ως Δημοδιδάσκαλος υπηρέτησε στις εξής θέσεις:
Διευθυντής Αστικής (1ο σχολειο Ρόδου)
Διδάσκαλος Αστικής (1922 - 1937?)
Διδάσκαλος Kαζουλιου παρθεναγωγείου Ρόδου (1921-1922)
Διδάσκαλος του Βενετοκλείου γυμνασίου Ρόδου (1922-1923)
Διδάσκαλος αγγλικών του Βενετοκλείου Γυμνασίου Ρόδου (1926-1929)
Ως ιεροψάλτης διηκόνησε στους εξής ναούς της Ρόδου:
Ιερός ναός Αγίου Ιωάννου (Τιμιου Προδρόμου) (1922-1923)
Ιερός ναός Αγίων Αναργύρων (1923-1928)
Ιερός ναός Αγίας Αναστασίας (1928)
Κατά τη διάρκεια της Ιταλικής κατοχής της Δωδεκανήσου συνελήφθη από τους Ιταλούς, βασανίστηκε και εξορίστηκε επειδή αρνήθηκε να διδάξει στα Ελληνόπουλα τα ιταλοφασιστικά ιδεώδη.
Η τεράστια περιουσία του δημεύθηκε και το μεγαλύτερο μέρος της δεν του επεστράφη ποτέ, μετά την επιστροφή του στη Ρόδο.
Χαρακτηριστικό ήταν ότι κατά την φυγή του στην Αθήνα το μόνο που πήρε μαζί του ήταν οι παλαιές εικόνες της οικογένειάς του και τίποτε άλλο...
Μεγάλη ήταν η προσφορά του προς άπορους μαθητές, τους οποίους δωρεάν εδίδασκε Αγγλικά, Ελληνικά, Αρχαία Ελληνικά και βιολί.
Διετέλεσε Πρόεδρος και στη συνέχεια Επίτιμος Πρόεδρος του Συλλόγου Δημοδιδασκάλων περιφερείας Ρόδου "Ο Απόλλων", ενώ πλούσια ήταν η πατριωτική του δράση για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία τόσο στη Ρόδο όσο και στο εξωτερικό

  • No comments
  •  Today:  1 views
  • 1 visitors
© Apostolou Stavros
 
Κτήμα Δρακοπούλου

12/2009

  • No comments
  •  Today:  0 views
  • 0 visitors
© Apostolou Stavros
 
Κύπρος

© Apostolou Stavros

  • No comments
  •  Today:  0 views
  • 0 visitors
© Apostolou Stavros
 
Κάστρο της Καντάρας, Πενταδάχτυλος

Το Κάστρο της Καντάρας βρίσκεται στον Πενταδάχτυλο της Κύπρου.
Χτίστηκε τον 11ο αιώνα από τους βυζαντινούς και καταστράφηκε από τους ενετούς τον 16ο αιώνα. Κατεχόμενη Κύπρος

© Apostolou Stavros

  • No comments
  •  Today:  1 views
  • 1 visitors
© Apostolou Stavros
 
Κάστρο του Κολοσσιού / Kolossi Castle

Το Κάστρο του Κολοσσιού είναι ένα μεσαιωνικό φρούριο λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Λεμεσού της Κύπρου.
Το κτίριο έχει τρεις ορόφους , είναι χτισμένο με πλίνθους και οι τοίχοι του έχουν πάχος ενάμισι μέτρο.
Είχε μεγάλη στρατηγική σημασία αφού έλεγχε την περιοχή Κολόσσι που υπήρχαν φυτείες ζαχαροκάλαμου και παραγόταν ζάχαρη.
Αρχικά χτίστηκε το 1210 από τους Φράγκους, όταν η περιοχή δόθηκε στον ηγεμόνα της Κύπρου Ούγο Α΄.
Το 1306 πέρασε στη κατοχή των Ναϊτών ιπποτών. Το κτίριο αποτελούσε κατοικία του επικεφαλής του τάγματος ενώ έδρευε εκεί και μικρή στρατιωτική δύναμη.
Το φρούριο καταστράφηκε από τους Γενουάτες και τους Μαμελούκους για να ξαναχτιστεί το 1454.

© Apostolou Stavros

  • No comments
  •  Today:  0 views
  • 0 visitors
© Apostolou Stavros
 
Κάκτοι - Παχύφυτα - Βολβοί / Διαγωνισμός No 1 : Το αγαπημένο σας φυτό

http://www.atfreeforum.com/ps

Αποτελέσματα :
Eleftheria --> 5
rommel06 -- > 4
Niki --> 3
Aztekium --> 2
orfeas --> 2
xristina --> 1
Echinopsis Oxygona --> 1
Vine --> 1
Αντωνία Δικαιάκου --> 1
Rissos --> 1

Το βραβείο και το φυτό που το συνοδεύει απονέμεται στο πιο αγαπημένο φυτό που είναι η Parodia Tabularis από την Ελευθερία.

  • No comments
  •  Today:  0 views
  • 0 visitors
© Apostolou Stavros
 
Κάκτοι - Παχύφυτα - Βολβοί / Διαγωνισμός No 2 : Αγκάθια

http://www.atfreeforum.com/ps
__________________________
Echinopsis Oxygona --->10
Astromanos --->9
Aztekium --->2
xristina --->1
Niki --->1
Eleftheria --->1
katse --->1
Rissos --->1
Vine --->0

  • No comments
  •  Today:  3 views
  • 3 visitors
© Apostolou Stavros
 
Κάκτοι - Παχύφυτα - Βολβοί / Διαγωνισμός No 3 : Μπουμπούκια

http://www.atfreeforum.com/ps/

Αποτελέσματα :
Nikh ---> 7
Astromanos : ---> 4
Eleftheria : ---> 4
rommel06 : ---> 3
Aztekium ---> 2
Echinopsis Oxygona ---> 1
xristina ---> -
mariatito ---> -
Αντωνία Δικαιάκου: ---> -
vine : ---> -

  • No comments
  •  Today:  0 views
  • 0 visitors
© Apostolou Stavros
 
Κάκτοι - Παχύφυτα - Βολβοί / Διαγωνισμός No 4 : Φρουτάκια

http://www.atfreeforum.com/ps

Αποτελέσματα :
Echinopsis oxygona : 8
Astromanos :5
andrea papadimitriou : 4
Aztekium :3
Ιόλη : 1
mariatito : 1
Niki : 1
xristina : 1

  • No comments
  •  Today:  0 views
  • 0 visitors
© Apostolou Stavros
 
Κάκτοι - Παχύφυτα - Βολβοί / Διαγωνισμός No 6 : Χριστούγεννα

http://www.atfreeforum.com/ps/
Αποτελέσματα :
georgetso : 9
Eleftheria : 3
Niki : 2
Ιόλη : 2
Aztekium : 1

  • No comments
  •  Today:  1 views
  • 1 visitors
© Apostolou Stavros
 
Κάκτοι - Παχύφυτα - Βολβοί / Διαγωνισμός No 7 : Συστάδες - πολυκέφαλα φυτά

http://www.atfreeforum.com/ps

Αποτελέσματα :
georgetso : 7
rommel06 : 5
Echinopsis Oxygona : 4
Eleftheria : 3
Aztekium : 1
Astromanos : 1

  • No comments
  •  Today:  0 views
  • 0 visitors
© Apostolou Stavros
 
Κάκτοι - Παχύφυτα - Βολβοί / Διαγωνισμός No 8: Mammillaria

http://www.atfreeforum.com/ps
__________________________
Το βραβείο είναι μια προσφορά από το θερμοκήπιο των αδελφών Πουλημένου.
Πουλημένος - Κάκτοι και Παχύφυτα
Καπανδρίτι Αττικής, Τ. Κ. 190 14
Τηλ: 22950 52200-103
Fax: 22950 53000
E-mail: info@poulimenos.gr
http://www.poulimenos.gr

_______________________
Αποτελέσματα:
Αντωνία Δικαιάκου : Mammilaria sp 10
Astromanos : Mammillaria haageana 4
Eleftheria : Mammillaria luethyi 3
Echinopsis Oxygona : Mammillaria pectinifera 2
Aztekium : Mammillaria longimamma 1
georgetso : Mammillaria bombycina 1

© Apostolou Stavros
 
Κάκτοι και παχύφυτα σε αυλές και δρόμους της πόλης...
  • No comments
  •  Today:  0 views
  • 0 visitors
© Apostolou Stavros
 
Καθεδρικός Αγίας Σοφίας - Agia Sofia Cathedral -Selimiye Mosque

Ο καθεδρικός ναός της Αγίας Σοφίας βρίσκεται στο κέντρο της Λευκωσίας και είναι ένα από τα σπουδαιότερα μεσαιωνικά μνημεία της Κύπρου. Η ονομασία του προέρχεται από μια παλαιά ομώνυμη εκκλησία που βρισκόταν χτισμένη εκεί κατά τα πρώτα βυζαντινά χρόνια.

© Apostolou Stavros

  • No comments
  •  Today:  0 views
  • 0 visitors
© Apostolou Stavros
 
Καθεδρικός ναός Αγίου Νικολάου - Lala Mustafa Paşa Camii

© Apostolou Stavros

  • No comments
  •  Today:  1 views
  • 1 visitors
© Apostolou Stavros
 
Κακτο-κέντημα
© Apostolou Stavros
 
Καμάρα του κόρακα , Cape Greco

© Apostolou Stavros

  • No comments
  •  Today:  0 views
  • 0 visitors
© Apostolou Stavros
 
Κλείδες / Klides

μικρές βραχονησίδες που βρίσκονται στο ακρωτήριο Αποστόλου Ανδρέα. Είναι το ανατολικό σημείο της Κύπρου.

Klides islets located at Cape Apostolos Andreas. It is the easternmost part of Cyprus.

© Apostolou Stavros

  • No comments
  •  Today:  1 views
  • 1 visitors
© Apostolou Stavros
 
Λεηλατημένο νεκροταφείο στα κατεχόμενα της Κύπρου

© Apostolou Stavros

  • No comments
  •  Today:  0 views
  • 0 visitors
© Apostolou Stavros
 
Μεταλλεία Λαυρίου

© Apostolou Stavros

  • No comments
  •  Today:  1 views
  • 1 visitors
© Apostolou Stavros
 
Μικρή ( πράσινη ) κάμπια / Κάμπια κλαδάκι

Ένα καλά καμουφλαρισμένος εχθρός των κάκτων, των παχυφυτων αλλά γενικώς κάθε πράσινου φυτού είναι αυτή η μικρή κάμπια.
Παριστάνει το κλαδί πάνω στο φυτό και έτσι είναι δύσκολα αναγνωρίσιμη.
Αν την βρείτε στα φυτά σας αφαιρέστε την αμέσως.
Μέσα σε λίγες ώρες μπορεί να φάει όλες τις τρυφερές κορυφές του φυτού.
Ψεκάστε επίσης με ένα εντομοκτόνο για τυχόν μωρά της.

  • No comments
  •  Today:  1 views
  • 1 visitors
© Apostolou Stavros
 
Μοναστήρι του Αποστόλου Βαρνάβα Αμμοχώστου

Η κατεχόμενη Μονή και ο τάφος του Αποστόλου Βαρνάβα ιδρυτή της Εκκλησίας της Κύπρου.

© Apostolou Stavros

  • No comments
  •  Today:  0 views
  • 0 visitors
© Apostolou Stavros
 
Μοναστήρι Αποστόλου Ανδρέα

Η Μονή του Απόστολου Ανδρέα βρίσκεται σε βραχώδη παραλία στο ανατολικότερο άκρο του ακρωτηρίου της Καρπασίας. Κτίστηκε το 1867 με την πρωτοβουλία του οικονόμου ιερέα Ιωάννη και εγκαινιάστηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Σωφρόνιο Α'. Το κτίριο ανοικοδομήθηκε στο χώρο όπου κατά την πρώτη ιεραποστολική περιοδεία ο Απόστολος Ανδρέας αναγκάστηκε να αποβιβαστεί από το καράβι του.

© Apostolou Stavros

  • No comments
  •  Today:  0 views
  • 0 visitors
© Apostolou Stavros
 
Ναύπλιο 6/10/2013

© Apostolou Stavros

  • No comments
  •  Today:  1 views
  • 1 visitors
© Apostolou Stavros
 
Ορχιδέες στην τέχνη / Με πηγή έμπνευσης την ορχιδέα
  • No comments
  •  Today:  0 views
  • 0 visitors
© Apostolou Stavros
 
Πάρκο Ειρήνης

Λευκωσία

© Apostolou Stavros

  • No comments
  •  Today:  0 views
  • 0 visitors
© Apostolou Stavros
 
Παχύφυτα και φυτά με caudex στην Ελλάδα και την Κύπρο

Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας και της Κύπρου και η ύπαρξη πολλών ειδών βιότοπων
( αμμώδεις και βραχώδεις ακτές , υδροβιότοπους, θαμνώδες, χωράφια , ημιερημικές ακαλλιέργητές εκτάσεις και βραχότοπους, δάση κτλ ),
έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει πλούσια ποικιλία από είδη χλωρίδας.
Μέσα σε αυτή την πλούσια ποικιλία χλωρίδας συναντάμε πολλά είδη παχυφύτων και φυτών με caudex.
Τα παχύφυτα ή αλλιώς σαρκώδη φυτά είναι τα φυτά που έχουν την δυνατότητα να αποθηκεύουν νερό σε διάφορα σημεία του σώματος τους
για να αντέχουν σε μεγάλες περιόδους ξηρασίας.
Τα παχύφυτα τα χωρίζουμε σε 3 κατηγορίες ανάλογα με το που το κάθε φυτό αποθηκεύει νερό, αυτές είναι οι:
1. Παχύφυτα ρίζας
2. Παχύφυτα βλαστού
3. Παχύφυτα φύλλων
Μερικά φυτά μπορεί να ανήκουν σε μια οι και περισσότερες κατηγορίες.
Φυτά με τα χαρακτηριστικά των παχυφύτων είναι και οι βολβοί αλλά υπάρχει αμφισβήτηση αν ανήκουν ή όχι στα παχύφυτα.
Τα φυτά με caudex ( Pachycaul, caudiciform / παχύκαυλα ή παχύκορμα ) είναι τα φυτά που έχουν ένα δυσανάλογο με τα λίγα κλαδιά τους χοντρό κορμό
στον οποίο συγκρατούν νερό για να ανταπεξέλθουν στις περιόδους ξηρασίας.
Το όνομα Pachycaul ( Παχύκαυλο ) προέρχεται από την ελληνική λέξη " παχύ " ( = χοντρό ) και την Λατινική " Caulis " που σημαίνει στέλεχος.
Από πολλούς βοτανολόγους στην λίστα με τα φυτά που αναπτύσσουν caudex περιλαμβάνονται τα βολβώδη και τα φυτά με κονδύλους.
Στην Ελλάδα λοιπόν, και την Κύπρο συναντάμε πολλά είδη παχυφύτων και φυτών με caudex που τα περισσότερα προέρχονται από τις οικογένειες Aizoaceae, Crassulaceae και Euphorbiaceae.

Κάποια από αυτά τα είδη είναι τα:
( Συντομογραφίες : GR = συναντάτε στην Ελλάδα, CY = συναντάτε στην Κύπρο, Succ = παχύφυτο )

Agavaceae
Agave americana ( GR, CY - Κατάγεται από το Μεξικό, αλλά έχει εγκλιματιστεί χώρα μας. ) Succ

Aizoaceae > Aizoon
Aizoon hispanicum ( GR, CY ) Succ
Aizoaceae > Carpobrotus
Carpobrotus edulis ( GR, CY ) Succ
Aizoaceae > Mesembryanthemum
Mesembryanthemum crystallinum ( GR, CY ) Succ
Mesembryanthemum nodiflorum ( GR, CY ) Succ

Amaranthaceae > Suaeda
Suaeda aegyptiaca ( CY ) Succ
Suaeda maritima maritima ( GR, CY ) Succ
Suaeda splendens ( GR ) Succ
Suaeda vera ( GR, CY ) Succ
Salicornia europaea ( GR, CY ) Succ

Araceae > Biarum
Biarum tenuifolium ( GR ) caudiciform
Biarum davisii ( GR ) caudiciform

Aristolochiaceae
Aristolochia microstoma ( GR ) caudiciform

Cactaceae
Opuntia ficus-indica ( GR, CY - Κατάγεται από το Μεξικό, αλλά έχει εγκλιματιστεί χώρα μας. ) Succ

Crassulaceae > Crassula
Crassula alata ( GR, CY ) Succ
Crassula tillaea ( GR ) ( CY Questionable ) Succ
Crassula vaillantii ( GR, CY ) Succ
Crassulaceae > Sedum ( ολα Succ )
Sedum acre ( GR )
Sedum aetnense ( CY )
Sedum album ( GR )
Sedum alpestre ( GR )
Sedum amplexicaule ssp tenuifolium ( GR )
Sedum annuum ( GR )
Sedum apoleipon ( GR Ενδημικό )
Sedum atratum ( GR )
Sedum caespitosum ( GR, CY )
Sedum cepaea ( GR )
Sedum confertiflorum ( GR )
Sedum creticum ssp creticum ( GR Ενδημικό )
Sedum creticum ssp hierapetrae ( GR Ενδημικό )
Sedum cyprium ( CY Ενδημικό )
Sedum dasiphyllum ( GR )
Sedum delicum ( GR Ενδημικό )
Sedum eriocarpum ssp. porphyreum ( CY Ενδημικό )
Sedum erythraeum ( GR )
Sedum grisebachii ssp grisebachii ( GR )
Sedum grisebachii ssp horakii ( GR )
Sedum hispanicum ( GR )
Sedum laconicum ssp insulare ( GR )
Sedum laconicum ssp laconicum ( GR )
Sedum lampusae ( CY Ενδημικό )
Sedum litoreum ( GR, CY )
Sedum magellense ( GR )
Sedum microcarpum ( CY )
Sedum microstachyum ( CY Ενδημικό )
Sedum ochroleucum ( GR )
Sedum pallidum ( GR )
Sedum praesidis ( GR Ενδημικό )
Sedum reflexum ( GR )
Sedum rubens ( GR, CY )
Sedum samium ( GR )
Sedum sediforme ( GR, CY )
Sedum sexangulare ( GR )
Sedum stefco ( GR )
Sedum stellatum ( GR )
Sedum telephium ( GR )
Sedum tristriatum ( GR Ενδημικό )
Sedum tuberiferum ( GR )
Sedum tymphaeum ( GR Ενδημικό )
Sedum urvilei ( GR )
Sedum aetnense ( CY )
Crassulaceae > Rosularia ( όλα Succ )
Rosularia globulariifolia ( CY )
Rosularia pallidiflora ( CY Ενδημικό )
Rosularia serrata ( GR )
Crassulaceae > Sempervivum ( όλα Succ )
Sempervivum ciliosum ( GR )
Sempervivum kindingeri ( GR )
Sempervivum marmoreum ( GR )
Sempervivum ruthenicum ( GR )
Crassulaceae > Umbilicus
Umbilicus horizontalis ( GR, CY ) caudiciform / Succ
Umbilicus rupestris ( GR, CY ) caudiciform / Succ
Umbilicus parviflorus ( GR ) caudiciform / Succ

Cucurbitaceae > Bryonia
Bryonia cretica ( GR, CY ) caudiciform
Cucurbitaceae > Ecballium
Ecballium elaterium( GR, CY ) caudiciform / Succ

Dioscoreaceae
Dioscorea communis ( GR, CY ) caudiciform

Euphorbiaceae > Euphorbia
Euphorbia apios ( GR ) caudiciform
Euphorbia dimorphocaulon ( GR, CY ) caudiciform
Euphorbia dendroides ( GR ) semi-succulent
Euphorbia myrsinites ( GR ) Succ
Euphorbia veneris ( CY Ενδημικό ) Succ

Geraniaceae
Geranium tuberosum ( GR, CY ) caudiciform

Primulaceae
Cyclamen creticum ( GR Ενδημικό ) caudiciform
Cyclamen cyprium ( CY Ενδημικό ) caudiciform
Cyclamen graecum ( GR, CY ) caudiciform
Cyclamen hederifolium ( GR ) caudiciform
Cyclamen persicum ( GR, CY ) caudiciform
Cyclamen repandum var.peloponnesiacum ( GR Ενδημικό ) caudiciform
Cyclamen repandum var.rhodense ( GR Ενδημικό ) caudiciform

Solanaceae
Mandragora officinarum ( GR, CY ) caudiciform

Zygophyllaceae
Zygophyllum album ( GR, CY ) Succ

και πολλά άλλα κονδυλώδη και βολβώδη φυτά από τα γένη Drimia, Ornithogalum, Arum, Muscari, Dracunculus κτλ.

© Apostolou Stavros

  • No comments
  •  Today:  2 views
  • 2 visitors
© Apostolou Stavros
 
Παναγία Οδηγήτρια - Άγιος Νικόλαος - Bedestan

Η πάλαι ποτέ αρχιεπισκοπή των ορθοδόξων.
Ο ναός αυτός είναι ένας ιδιόρρυθμος φραγκοβυζαντινός αρχιτεκτονικός τύπος, που συνδυάζει τη γοτθική βασιλική με τον βυζαντινό τρούλο.

© Apostolou Stavros

  • No comments
  •  Today:  1 views
  • 1 visitors
© Apostolou Stavros
 
Παναγία Περγαμηνιώτισσα. 11ου αιώνα - Ακανθού (κατεχόμενη Κύπρος)

Ο Ναός της Παναγίας Περγαμηνιώτισσας στο κατεχόμενο χωριό Ακανθού

The church of Panagia Pergaminiotissa at the Turkish occupied village of Akanthou


© Apostolou Stavros

  • No comments
  •  Today:  2 views
  • 2 visitors
© Apostolou Stavros
 
Πολλαπλασιασμός με φύλλα

Eνας εύκολος τρόπος πολλαπλασιασμού είναι τα μοσχεύματα φύλλων.

Ο τρόπος είναι απλός:
Κόβουμε τα φύλλα και τα αφήνουμε μια μέρα να επουλωθεί η πληγή από την κοπή.
Μετά τα βάζουμε σε χώμα που είναι ελαφρά υγρό.
Μετά από 3 εβδομάδες θα δούμε τα πρώτα αποτελέσματα.
Mοσχεύματα φύλλων μπορούμε να κάνουμε στα φυτά των οικογενειών:
Gasteria, Haworthia, Hoya, Sansevieria, Crassula, Sinocrassula,
Kalanchoe, Sedum, Graptopetalum, Adromischus, Αnacampseros,
Echeveria, Rosularia, Tacitus, Zamioculcas, Ariocarpus, Euphorbia ( Ελάχιστα είδη) ,
Begonia, Gloxinia, Schlumbergera ( Κάκτος των χριστουγεννων, Υπομονή ), Epiphyllum,
σχεδόν όλοι οι επιφυτικοί κάκτοι, Peperomia, Lenophyllum και πολλά άλλα.

  • No comments
  •  Today:  2 views
  • 1 visitors
© Apostolou Stavros
 
Σπορόφυτα

πολλαπλασιασμός με σπόρο

Ο πολλαπλασιασμός με σπόρο στους κάκτους και τα παχύφυτα γίνετε όπως και στα αλλα φυτά, ο τρόπος είναι απλός και γνωστός σε όλους.
Ένας δεύτερος, πιο αποτελεσματικός και πιο σίγουρος, είναι ο παρακάτω τρόπος όπου τα σποράκια μένουν κλειστά περίπου για ένα εξάμηνο έως και ένα χρόνο!

Ο τρόπος είναι ο παρακάτω:
- Παίρνουμε ένα πλαστικό η γυάλινο βαζάκι/κουπάκι
- βάζουμε μέσα έτοιμο κακτόχωμα εμπορίου
- ρίχνουμε λίγο μυκητοκτόνο και 2-3 σταγόνες εντομοκτόνο
- τοποθετούμε τα σποράκια μας
- και τα σκεπάζουμε ελαφρά με λίγο χώμα η χαλικάκι
- ψεκάζουμε ελαφρά , για να μην ανακατέψουμε το χώμα
- κλείνουμε το "σπόριο" μας με μεμβράνη τροφίμων ή βάζουμε το καπάκι του.
- μετά από 3 - 5 μέρες έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα

http://www.atfreeforum.com/ps/viewtopic.php?t=448&mforum=ps

  • No comments
  •  Today:  1 views
  • 1 visitors
© Apostolou Stavros
 
Σπορόφυτα που φυτρώνουν μόνα τους στις γλάστρες
  • No comments
  •  Today:  0 views
  • 0 visitors
© Apostolou Stavros
 
Σύγκριση κάκτων του πάσχα και Χριστουγέννων
  • No comments
  •  Today:  2 views
  • 2 visitors
© Apostolou Stavros
 
Σημάδια

http://www.atfreeforum.com/ps

Όλα τα σημάδια, το τι μπορεί να είναι και το πως αντιμετωπίζονται, αναπτύσσονται αναλυτικά στην ενότητα " Σημάδια / Ίσως είναι... " :
http://www.atfreeforum.com/ps/viewtopic.php?t=1994&mforum
του φόρουμ Κάκτοι - Παχύφυτα - Βολβοί

  • No comments
  •  Today:  5 views
  • 3 visitors
© Apostolou Stavros
 
Τρόοδος

© Apostolou Stavros

  • No comments
  •  Today:  1 views
  • 1 visitors
© Apostolou Stavros
 
Τα greeklish του 1875

Το βιβλίο είναι από την συλλογή του φίλου μας Γιάννη από την Τήνο
http://www.vincenzo.gr/

  • No comments
  •  Today:  0 views
  • 0 visitors
© Apostolou Stavros
 
Φυτά χειμερινής ανάπτυξης

Κάποια παχύφυτα και φυτά με caudex αναπτύσσονται τον χειμώνα, ωστόσο υπάρχουν εξαιρέσεις και φυτά από το ίδιο γένος μπορεί να αναπτύσσονται το καλοκαίρι.
Ο κατάλογος είναι ενδεικτικός.
Ο κάθε συλλέκτης παρατηρώντας τα φυτά του θα δει πoια είδη από τα γένη που αναφέρονται εδώ αναπτύσσονται τους χειμερινούς μήνες.

Μερικά από αυτά είναι τα:

Adromischus
Aloe
Aloinopsis
Anacampseros
Avonia
Bowiea
Brunsvigia
Bulbine
Ceraria
Conophytum
Crassula
Fouquieria
Gasteria
Greenovia
Cyclamen
Haworthia
Dioscorea (Δεν έχει σταθερή περίοδο ανάπτυξης / Το ίδιο είδος μπορεί να αναπτύσσεται σε διαφορετικές περιόδους)
Drimia
Dudleya
Eranthis
Eriospermum
Eranthis
Euphorbia
Haemanthus
Kalanchoe
Litanthus
Massonia
Mitrophyllum
Monsonia (Sarcocaulon)
Othonna
Myrsiphyllum
Ornithogalum
Othonna
Oxalis
Pachypodium namaquanum
Pelargonium
Portulacaria
Sedum
Sempervivum
Senecio
Sphalmanthus
Tulbaghia
Tylecodon
Whiteheadia

Επίσης πολλά είδη από την οικογένεια Aizoaceae ( Ficoidaceae / Mesembryanthemaceae)

Mερικοί κάκτοι χειμερινής ανάπτυξης είναι οι :

Schlumbergera (Kακτος των χριστουγεννων / Υπομονή )
Rhipsalidopsis
Rhipsalis (μερικά είδη)

  • No comments
  •  Today:  0 views
  • 0 visitors
© Apostolou Stavros
 
Φαγώσιμα είδη κάκτων και παχυφυτων

**************************************************************************
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην δοκιμάσετε κάποια από αυτά τα φαγώσιμα είδη κακτων και παχυφυτων αν δεν γνωρίζετε περισσότερα.
Εδώ γίνετε απλά μια αναφορά.
Μερικά είδη για να φαγωθούν χρειάζονται ειδική επεξεργασία.
**************************************************************************
ΠΡΟΣΟΧΗ
Σε κάποια είδη μπορεί να τρώγεται κάποιο μέρος του φυτού αλλά ταυτόχρονα κάποιο άλλο να είναι δηλητηριώδες.
Σε καμια περίπτωση μην δοκιμάσετε κάποιο από αυτά αν πρώτα δεν συμβουλευτείτε κάποιον ειδικό.
**************************************************************************

Πολλά είδη κάκτων αποτελούν στην χωρα καταγωγής τους, και όχι μόνο, τροφή.
Τα φρούτα/καρποί και σε μερικές περιπτώσεις και το ίδιο το φυτό (πχ. Opuntia )
τρώγονται ωμά η χρησιμοποιούνται στην παρακευή φαγητών.
Το πιο γνωστό φρούτο κάκτου στην Ελλάδα είναι το φραγκόσυκο (Opuntia ficus-indica).

Μερικά είδη κάκτων που τα φρούτα τρώγεται είναι τα:

Acanthocereus tetragonus
Carnegia gigante
Cereus repandus
Cereus jamacaru
Cereus pernambucensis
Cereus hexagonus)
Cereus triangularis
Coryphantha robbinsorum
Coryphantha recurvata
Corryocactus brevistylis
Corryocactus pulquiensis
Corryocactus erectus
Echinopsis atacamensis
Echinopsis coquimbana
Echinopsis schickendanzii
Echinocereus brandegeei
Echinocereus bonkerae
Echinocereus boyce-thompsonii
Echinocereus cincerascens
Echinocereus dasyacanthus
Echinocereus engelmannii
Echinocereus enneacanthus
Echinocereus fendleri
Echinocereus fasciculatus
Echinocereus ledingii
Echinocereus nicholii
Echinocereus stramineus
Epithelantha (Όλα τα είδη)
Epiphyllum anguliger
Ferocactus hamatacanthus
Ferocactus histrix
Ferocactus latispinus
Harrisia aboriginum
Harrisia simpsonii
Harrisia adscendens
Harrisia fragrans
Harrisia balsanae
Hylocereus costaricensis
Hylocereus megalanthus
Hylocereus undatus
Hylocereus ocampensis
Mammillaria applanata
Mammillaria meiacantha
Mammillaria macdougalii
Mammillaria lasiacantha
Mammillaria grahamii
Mammillaria oliviae
Mammillaria mainiae
Mammillaria microcarpa
Mammillaria thornberi
Myrtillocactus geometrizans
Opuntia ficus-indica (φραγκοσυκιά)
Opuntia cochenillifera
Opuntia humifusa
Opuntia engelmannii
Opuntia tuna
Stenocereus fricii
Stenocereus griseus
Stenocereus gummosus
Stenocereus pruinosus
Stenocereus montanus
Stenocereus queretaroensis
Stenocereus standleyi
Stenocereus stellatus
Stenocereus thurberi
Stenocereus treleasi
Pachycereus pringlei
Pachycereus schottii
Pachycereus weberi
Peniocereus greggii
Peniocereus johnstonii
Peniocereus serpentinus
Pereskia aculeata

Μερικά είδη παχυφυτων που τρώγονται είναι τα:

Bombax ceiba
Bombax malabaricum
Bombax septenatum
Brachystelma (κάποια είδη)
Ceropegia bulbosa
Ceropegia tuberosa
Crithmum maritimum
Dioscorea ( τα περισσότερα είδη)
Dioscorea tomentosa
Dioscorea trifida
Dioscorea elephantipes
Dioscorea sterilis
Dioscorea trichantha
Dioscorea polystachya
Dioscorea koyamae
Dioscorea alata
Dioscorea esculenta,
Dioscorea rotundata
Dioscorea japonica
Dioscorea comorensis
Dioscorea bako
Euphorbia balsamifera
Euphorbia canariensis
Euphorbia edulis
Euphorbia lathyris
Ipomoea (πολλά είδη)
Kedrostis leloja
Kedrostis rostrata
Kedrostis foetidissima

  • No comments
  •  Today:  2 views
  • 2 visitors
© Apostolou Stavros
 
Φανερωμένη, η Κυρά της Λευκωσίας

© Apostolou Stavros

© Apostolou Stavros
 
Χριστος Ανεστη

Χριστος Ανεστη! Αληθως Ανεστη!
Christos Anesti! Alithos Anesti! (Greek)
Christ Is Risen! Indeed He Is Risen! (English)
Christos Voskrese! Vaistinu Voskrese! (Slavonic)
Al Massi eh Kam! Hakkan Kam! (Arabic)
Krystos Voskres! Voistynu Voskres (Ukranian)
Krishti U Ngjall! Vertet U Ngjall! (Albanian)
Hristus A Inviat! Adevarat A Inviat! (Romanian)
Kristus Vstal Z Mrtvych! Opravdu Vstoupil! (Bulgarian ?)
Christus Surresurrexit! Vere Surresurrexit! (Latin)
Kristos Vaskrese! Vo-istenu Vaskrese (Serbian)
Christos T'Ensah Em' Muhtan! Exzi' Ab-Her Eokala! (?)
Krystoos Zmartfykhstal! Zapravde Zmartfykhstal! (Polish)
Kristo Ame Fu Fuka! Kweli Ame Fu Fuka! (Swahili)
Jesu Kristi Ebiliwo! Ezia O Biliwo! (Nigerian)
Ua Ala Hou 'O Kristo! Ua Ala 'I 'O No 'Oia (Hawaiian)
Ha Ri Su To' Su Fuc Katsu! Jitsu Ni Fuc Katsu (Japanese)
Christo Ha Resucitado! En Verdad Ha Resucitado (Spanish)
Christus Ar Uppstanden! Han Ar Verkligen Uppstanden (Swedish)
Kristus Ust Auferstanden! Sicherlich Ist Auferstanden (German)
Kristus Nousi Kuolleista! Totiseti Nousi (Finnish)
Kokonget Kristo! Iman Kokonget (Nandi)

© Apostolou Stavros
 
Χώμα / Soil
© Apostolou Stavros
 
Ψηφιδωτά της Πάφου

© Apostolou Stavros

  • No comments
  •  Today:  0 views
  • 0 visitors
© Apostolou Stavros
 
κολάζ

© Apostolou Stavros

  • No comments
  •  Today:  1 views
  • 1 visitors
Show next 100 albums →
powered by Fotki